Hope Residences nhận quyết định chủ trương đầu tư – Phúc Đồng