Thông báo thay đổi địa điểm làm việc phòng Kinh doanh – Marcom – Phúc Đồng