Thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2019! – Phúc Đồng