TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN HOPE RESIDENCES – Phúc Đồng